Джеймс Мід

Автор: Редактор on . Posted in Нагороджені лауреати

Джеймс Мід (23.06.1907 р. 22.12.1995 р.) — англійський економіст.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1977 року «За новаторський внесок у теорію міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу» (разом з Б.Оліном).

Біографія

Джеймс Міднародився в Суоніджі (графство Дорсет). Протягом 1917 – 1921 рр. навчався в Лембрук-скул і з 1921 по 1926 р. – в Мальверн-коледжі, а також в Оріел-коледжі Оксфордського університету. У 1930 р. одержав ступінь магістра, навчався в аспірантурі Триніті-коледжу Кембриджського університету. Входив до групи економістів (Р. Кан, Дж.Р. Стоун, П. Сраффата та ін.), які були прихильниками й послідовниками економіста Дж.М. Кейнса. У 1936 р. опублікував книгу "Вступ до економічного аналізу й економічної політики", у якій подано систематизований виклад теорії Дж.М. Кейнса.

 З 1931 по 1937 р. займався викладацькою діяльністю в Оксфордському університеті, вивчав проблеми безробіття й міжнародні економічні проблеми. У 1938 р. працював у Лізі Націй, був членом її економічного секретаріату, редактором "Світового економічного огляду". З 1940 р. Дж. Мід – економічний радник, керівник економічного відділу при кабінеті міністрів Англії, де підготував перший офіційний зразок національних рахунків Об'єднаного Королівства, брав участь у розробці післявоєнного економічного й зовнішньополітичного курсу країни, урядової Білої книги 1944 р. з політики зайнятості, проблем перебудови міжнародної фінансової та торгової системи шляхом створення Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції й розвитку, Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

 З 1947 по 1957 р. Джеймс Мід – професор міжнародної торгівлі Лондонської школи економіки. У цей час пише свою основну працю "Теорія міжнародної політики: платіжний баланс" (1954-1955), книги "Проблеми економічного союзу", "Теорія митних союзів", "Планування та ціновий механізм" та ін. Він – автор ряду праць з теорії платіжного балансу. З 1957 р. Джеймс Мід – професор політичної економії Кембриджського університету. Зосередившись на проблемах внутрішньої економіки й розподілу прибутків, публікує праці "Ефективність, рівність і майнова власність" (1964), "Спадщина нерівності" (1976).

Після виходу на пенсію продовжує активну діяльність у галузі теоретичних досліджень та в розробці економічної політики. Публікує "Путівник радикального інтелігента з проблем економічної політики" (1975). У 1975-1977 рр. очолює урядовий комітет, який опублікував у 1978 р. доповідь "Структура й реформа прямого оподаткування".

 У 1977 р. учений був удостоєний Нобелівської премії з економіки.

 Джеймс Мід був почесним членом багатьох університетів і наукових товариств.

Джеймс Мід належить до прихильників широкої ринкової свободи – ліберал-кейнсіанців, які закликають відродити і найбільш повно використати механізм вільного підприємництва.

Теорія

Теорія міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу.Розробляючи цілісну теорію міжнародної торгівлі, Джеймс Мід об’єднав свої теоретичні інтереси з прагненням запропонувати ефективні інструменти політики міжнародної торгівлі. У центрі його уваги була політика стабілізації відкритої економіки і, зокрема, умови існування рівноваги між внутрішньою економікою та зовнішньоторговельними операціями. Він виявив можливі протиріччя між балансом зовнішньої торгівлі і рівновагою сукупного внутрішнього попиту, з одного боку, і сукупної пропозиції, з іншого, за наявності фіксованих курсів валют. У першому томі своєї праці під назвою «Платіжний баланс» Джеймс Мід спробував представити модель «нейтральної економіки», у якій змінні величини реагували б на автономні зміни, а потім модифікувати її в модель, придатну для аналізу дій загальних політичних змін (фіскальної і монетарної політики) і «регулювання цін» на зайнятість і платіжний баланс.Кінцеве завдання, сформульоване Джеймсом Мідом, полягало у створенні моделі такої політики, яка була б здатна досягти двох основних цілей: внутрішньої збалансованості (повної зайнятості) і зовнішньої збалансованості (рівноваги платіжного балансу). Спираючись на розроблений Я. Тінбергеном принцип, Джеймс Мід довів, що для досягнення цих цілей потрібно використати обидва інструменти економічної політики — фіскальний і монетарний. Наприклад, внутрішнє і зовнішнє збалансування, за Мідом, може бути досягнуто лише одночасним вживанням і фіскальної, і монетарної політики. У другому томі під назвою «Торгівля і добробут» він досліджував умови, при яких втручання в міжнародну торгівлю сприяє збільшенню добробуту як окремих країн, так і груп усередині країни і, відповідно, зростанню загального обсягу світового виробництва. Джеймс Мід показав вплив міжнародної торгівлі на добробут у країнах, які не володіли досконалими конкурентоспроможними внутрішніми ринками.Він обґрунтував тезу, згідно з якою просування в напрямку вільної торгівлі може бути деструктивним і навіть здатне зменшити добробут, якщо необхідні для досягнення оптимуму умови не реалізуються. Більше того, у разі встановлення високих торговельних бар'єрів «краще може виявитись ворогом хорошого». А саме: обмеження торгівлі і, як наслідок, скорочення торгівлі між країнами можуть сприяти зниженню загального рівня економічного добробуту. Він розширивмежіаналізу, розглядаючи наближену до реальності систему стосунків між багатьма торговельними партнерами, такі, що породжують нові, складніші проблеми взаємин між ними, включаючи політику дискримінації. Відображається переконання Джеймса Міда, що економіка повинна розвиватись як наука, орієнтована на практичне застосування в політиці.  Розвиток європейської інтеграції в другій половині 50-х рр. спонукали Джеймса Міда спеціально зайнятися теорією митних союзів. Ця проблемамала підпорядкований по відношенню до міжнародної торгівлі характер і розглядалася Джеймсом Мідом як приватна проблема. У рамках економічної теорії добробуту він здійснив аналіз митних союзів і тарифів в умовах, коли досконала конкуренція не веде до потенційної максимізації добробуту. Вклад Джеймса Міда в дослідження цих проблем полягав, по-перше, у комплексному розгляді вигод і втрат, що походять від змін у кількості споживаних товарів, викликаних змінами цін у рамках митних союзів. По-друге, Джеймс Мід сформулював проблему митних союзів термінологічно в рамках теорії загальної рівноваги й аналізував її з точки зору впливу на добробут країн, що не входять у митний союз, тобто для світової економіки в цілому. З початку своєї діяльності вчений цікавився балансом між ефективністю і рівністю.

Практичне застосування теорії

Практична реалізація загальнорівноважної моделі торгівлі здійснювалася в двох напрямах: 

1. Сфера економічного моделювання. Ще класики-економісти (Дж.-С. Міль і Д. Рікардо) вказували на роль товарів, що не експортувалися, в економіці. Проте вони всі кінцеві товари розглядали як такі, що експортуються, а всі чинники виробництва (капітал, працю, землю) - як такі, що не експортуються. До середини ХХ ст. навіть у рамках моделі диференційованих товарів передбачалося, що всі вироблені товари реалізуються на світовому ринку. Лише в кінці 50-х - на початку 60-х років товари, що не експортуються, почали розглядати у формальних економічних моделях. У розробці моделей товарів, що експортуються і не експортуються, одним з перших був Джеймс Мід і фіксація ролі товарів, що не експортуються, в економетричному моделюванні була саме його ідеєю.  

2. Сфера валютних відносин. У зв'язку з формуванням на той час в Західній Європі єдиного ринку (митний союз, куди увійшли Західна Німеччина, Нідерланди, Франція, Італія,Бельгія, Люксембург, створений у 1958 р.) постала проблема єдиної валюти для шести країн, які його створили. З урахуванням проведених досліджень, Джеймс Мід відзначав, що в Західній Європі немає умов для введення єдиної валюти і що саме внаслідок недоліку мобільності робочої сили, система плаваючих обмінних курсів могла б бути найбільш ефективною для досягнення рівноваги платіжних балансів і внутрішньої стабільності.

Джеймс Мід першим проаналізував вплив повної мобільності всіх факторів виробництва на добробут країн у межах інтеграційної зони. Він прийшов до висновку, що свобода переміщення факторів виробництва вигідна для країн-учасниць, оскільки вона знижує відносний рівень рідкості цих факторів. Це означає, що вирівнювання цін на фактори виробництва за рахунок розвитку торгівлі не відбувається.

Праці

Нобелівська лекція

·     Meade, James E., 1977. "The Meaning of "Internal Balance"," Nobel Prize in Economics documents 1977-2, Nobel Prize Committee.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1977/meade-lecture.html

 

Теорія міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу

·        Мид Дж.  Некоторые примеры внешнеторговых мультипликаторов / Дж. Мид // Этот изменчивый обменный курс : сб. ст. : пер. с англ. – М. : Дело, 2001. – С. 83–116.  – (Экономика : идеи и портреты).

·        Meade, James E. The Theory of International Economic Policy. Vol. 1: The Balance of Payments, Mathematical Supplement/ Meade James E. – London: Oxford University Press, 1951.

http://www.jstor.org/stable/2550587?seq=1#page_scan_tab_contents

·        Meade, James E. The Theory of International Economic Policy. Vol. 2: Trade and Welfare, Mathematical Supplement/ Meade James E.–London: Oxford University Press, 1955.

 

Міждисциплінарні дослідження

·        Meade, James E. Efficiency, Equality, and the Ownership of Property/ Meade James E.–London: Allen & Unwin, 1964.

http://www.amazon.com/Efficiency-Equality-Ownership-Routledge-Collected/dp/0415621739

·       Meade, James E. The Law Mission, September–October 1943. In The Wartime Diaries of Lionel Robbins and James Meade, 1943–45, eds. Susan Howson and Donald Moggridge, 92–155/ Meade James E.–London: Macmillan, 1990.

·       Meade, James E. The Stationary Economy (Routledge Revivals): Principles of Political economy. 1965.

https://books.google.com.ua/books?id=fLZUNSHH1XgC&pg=PA7&dq=Meade,+James+E.+The+Theory+of+International+Economic+Policy.&hl=uk&sa=X&ved=0CC4Q6AEwBGoVChMInon-pprMyAIVhlRyCh3ZMgtv#v=onepage&q=Meade%2C%20James%20E.%20The%20Theory%20of%20International%20Economic%20Policy.&f=false

·        Мид Дж.  От жеста к символу / Дж. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. – М. : МГУ, 1994. – С. 215 – 224.

·        Мид Дж.  Психология пунитивного правосудия / Дж. Мид // Американская социологическая мысль : тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц ; под ред. В. И. Добренькова. – М. : МГУ, 1994. – С. 237–259.

·       Мид Дж.  Смысл «внутреннего баланса» / Дж. Мид // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – М. : Мысль, 2004. – С. 284–301.

·       Meade James E. An Introduction to Economic Analysis and Policy/ Meade James E.–London: Oxford University Press, 1936.

·       Meade, James E. The Theory of Customs Unions/ Meade James E.–Amsterdam: North-Holland, 1955.

https://books.google.com.ua/books/about/The_theory_of_customs_unions.html?id=TnFKAAAAMAAJ&redir_esc=y

·        Meade, James E. A Neo-Classical Theory of Economic Growth/ Meade James E.–London: Allen & Unwin, 1961.

http://www.amazon.com/Neo-Classical-Economic-Routledge-Revivals-Collected/dp/0415526221

 

Joomla Plugins