Пол Ентоні Семюелсон

Автор: Редактор on . Posted in Нагороджені лауреати

Пол Ентоні Семюелсон (Самуельсон) (15.05.1915р. – 13.12.2009р.) – американський економіст, представник неокласичного синтезу.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1970 року «За наукову роботу, що розвинула статичну і динамічну економічну теорію і зробила внесок у підвищення загального рівня аналізу в області економічної науки». П.Семюелсон став першим американським вченим, котрий отримав Нобелівську премію з економіки.

Біографія

Пол Семюелсон народився 15 травня 1915 р. у м.Гері, штат Індіана. Навчався в Чиказькому університеті протягом 1932 – 1935 рр. У 1935 р., у віці лише 20 років, отримав диплом Чиказького університету, через рік, у 1936 р. – диплом Гарвардського університету. З 1940 p.розпочав викладацьку роботу в Массачусетськомутехнологічномуінституті,  заснувавши там згодом кафедру економіки. З 1941 р. поєднував викладацьку діяльність з роботою консультанта Конгресу, урядових і приватних установ. Був економічним радником президента Кеннеді.У1947 р. Американськаекономічна асоціація нагородила молодого 32-річного вченого першою медаллю Джона Бейтса Кларка, що присуджуєтьсяза найбільшвидатнийвклад унауку економістам молодше40 років. У 1947 р. вийшла монографія П. Семюелсона «Основи економічного аналізу». У 1948 р. П. Семюелсон написав підручник «Економікс», який став всесвітньовідомим завдяки системному викладу основних теоретичних досягнень економічної думки ХХ ст. У 1951 р. П. Семюелсонбув обранийпрезидентом Економічного товариства. У 1952 р. був обраний президентом Міжнародного екометричного товариства. 1961 – 1968 рр. – радник у Білому домі з економічних питань, брав участь у формуванні економічних програм уряду, а також був науковим консультантом Федеральної резервної системи. У 1961 р. П. Семюелсона було обрано президентом Американської економічної асоціації, а в 1968 р. – головою Міжнародної економічної асоціації. Крім цього, він був членом Американської академії мистецтв і наук та інших громадських організацій, економічним оглядачем у «Newsweek», брав участь у різних міжнародних конференціях, симпозіумах та інших форумах.

Теорія

Праці Пола Семюелсона заклали основи сучасної економічної теорії. Всесвітнє визнання вчений здобув завдяки працям у сфері застосування математичного аналізу до вимірювання співвідношення між ціною, попитом і пропозицією. У своїй науковій та викладацькій роботі П. Семюелсон зробив спробу систематизувати й об'єднати різні сучасні школи економічної теорії. Він виступив за широке застосування математичних методів в економічних дослідженнях. П. Семюелсонвніс вагомийвнесок у наукове обґрунтування змішаного типу макроекономічного регулювання.

У 50—60-ті роки XXст. під впливом суперечливої взаємодії ринкового механізму з монопольним та державним регулюванням західні економісти, використавши кейнсіанські рекомендації щодо регулювання і неокласичні теоретичні положення про стимулювання виробництва, розробили теорію неокласичного синтезу, щоб поєднати досягнення сучасної науки і позитивний доробок попередників. Такий синтез, на думку Семюелсона, полягає в узгодженні теорії трудової вартості та теорії граничної корисності, аналізу на мікро- та макрорівні, підходів до вивчення статики і динаміки, взаємопов'язаного аналізу рівноваги та відхилень від неї, плавного та дискретного розвитку. Характерною ознакою стає запровадження різних способів економічного аналізу, широке використання економіко-математичних методів. Математичні моделі та розрахунки допомагають уточнити логічні обґрунтування, виявити функціональні взаємозв'язки, перевірити висновки та передбачення.

Учений запропонував поєднати ринкове регулювання з державним впливом на економіку, а саме: уперіод глибокого спаду використати бюджетні важелі, а в умовах піднесення — кредитно-грошові. П. Семюелсонпорівнявознаки ринкової та адміністративної економіки і віддавперевагу ринковому механізму, що здатний, на його думку, автоматично підтримувати економіку в стані рівноваги. Він зазначав, що ринкову економіку підпорядковано дії природних сил і вона є економікою суворого порядку. Однак,на певному етапі стає необхідним втручання держави, яке має відповідати трьом принципам: бути ефективним, стабільним та справедливим. Цю необхідність зумовлюють виникнення монополій, недосконала конкуренція, загострення економічних та соціальних суперечностей. Дії держави мають спрямовуватися проти монополізації економіки, на стабілізаційні заходи щодо пом'якшення ділового циклу, стримування безробіття та інфляції, стимулювання економічного зростання. Семюелсонпідтримаввпровадження державних програм перерозподілу національного доходу з метою ліквідації соціальних конфліктів.

Аналізуючи механізми ринкової економіки, її здатність до саморегулювання з неокласичних позицій, П. Семюелсон вважав, що держава має здійснювати і макроекономічне регулювання стабільності за методом Кейнса та його послідовників. Ринковий механізм визначає ціни та обсяги виробництва, а держава регулює ринок за допомогою податків, державного субсидування та інших економічних методів.Значну увагу вчений приділив характеристиці кейнсіанської моделі регулювання економіки, узагальнивши та доповнивши висновки кейнсіанської теорії. Проаналізувавши ефект мультиплікатора на основі положень своєї праці «Взаємозв'язок між мультиплікатором і принципом акселерації» (1989), у якій уперше було подано різні варіанти взаємодії мультиплікатора й акселератора, він робить висновок: зростання купівельної спроможності може впливати на коливання інвестицій (ефективного попиту), наслідком чого є циклічні коливання кон'юнктури.

Крім того, П. Семюелсон звернувся до невирішених проблем кейнсіанського аналізу, зокрема до вірогідності інформації про стан кон'юнктури. Регулюючі дії держави ґрунтуються на цій інформації, але її недостатня вірогідність може спричиняти розбалансування економіки та посилення кон'юнктурних коливань. Він також значну увагу приділив впливу зовнішньоекономічних зв'язків на стабільність розвитку, чого не враховувала кейнсіанська модель.

Відповідно до кейнсіанської моделі безробіття та інфляція несумісні, але цьому суперечить явище стагфляції, природу та способи подолання якої з монетарних позицій досліджував  П. Семюелсон. Він доходить висновку, що для відлагодження господарського механізму необхідно поглибити аналіз функціонування ринкової економіки на рівні її основної ланки — підприємства. Вчений зазначив, що без розуміння умов, які впливають на цикл ділової активності суб'єкта, неможливі макроекономічні узагальнення.

У межах макроекономічного аналізу Семюелсон досліджує проблему попиту та пропозиції як факторів ділової активності. Він формулює основи теорії споживчої поведінки, яка, на його думку, регулює попит на товари і через нього — обсяги виробництва, граничні та сумарні витрати. Вчений вивчає вплив конкуренції на ділову поведінку фірм, конкурентної пропозиції на граничні витрати, а у зв'язку з цим аналізує форми конкурентної боротьби, вплив монополізації виробництва на стабільність економічного стану фірми. Семюелсонробить висновок про недостатню ефективність законодавчого втручання держави у процес формування монополій та наголошує на доцільності використання економічних важелів.

Обґрунтування теорії неокласичного синтезу П. Семюелсона, завдяки якому було узагальнено тогочасні досягнення економічної теорії, певною мірою об‘єднало різні школи та напрями загальною ідеєю макроекономічної рівноваги, можна вважати підбиттям підсумків цілого етапу розвитку економічної думки.

Практичне застосування теорії

Висновки досліджень П. Семюельсона можуть використовуватись у широкому спектрі економічної політики – для визначення меж втручання держави в економічні процеси задля досягнення ринкової рівноваги за мінімального державного регулювання, а також для вдосконалення заходів стимулювання зайнятості та подолання безробіття, створення сприятливого інвестиційного клімату в країні.

Праці

Нобелівська лекція

·         Samuelson, Paul A.Maximum principles in analytical economic/ Nobel Memorial Lecture, December 11, 1970 [http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1970/samuelson-lecture.pdf]

 

Теорія неокласичного синтезу

·         Семюелсон П. Економіка : монографія / П.Семюелсон. – Львів : Свiт, 1993. – 495 с.

·         Семюелсон П. А.  Макроекономіка : пер. з англ. / П. А.Семюелсон, В. Д. Нордгауз ; пер. С. Панчишин. – К. : Основи, 1995. – 544 с.

  • Самуэльсон П. Э. Цены факторов производства и товаров в состоянии общественного равновесия [http://www.seinstitute.ru/Files/Veh6-24_Samuels.pdf]
  • Столпер У., Самуэльсон П. Э.Протекционизм и реальная заработная плата [http://www.seinstitute.ru/Files/Veh6-11_Stolp-Samu.pdf]

 

Теорія конкуренції

·        Самуэльсон П. Э.Монополистическая конкуренция – революция в теории / П. Э. Самуэльсон // Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. – СПб. : Эконом. школа, 1995. – Разд. 3. – С. 354–370. [http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/samuelson/works/samuelson_w1.txt&img=works_small.gif&name=samuelson]

  • Самуэльсон П. Э. Общественные кривые безразличия / П. Э. Самуэльсон // Вехи экономической мысли. Т. 4. Экономика благосостояния и общественный выбор / сост. А. П. Заостровцева. – СПб. : Экономическая школа, 2000. – Разд. 1. – С. 135–164. [http://www.seinstitute.ru/Files/veh4-1-4_Samu_p135-164.pdf]

 

Теорія економічного аналізу

·         Самуэльсон П. Э. Принцип максимума в экономическом анализе / П. Э. Самуэльсон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – М. : Мысль, 2004. – С. 87–105.

  • Самуэльсон П. Э. Чистая теория общественных расходов [http://www.seinstitute.ru/Files/veh4-2-10_Samu_p371-376.pdf]

·           Samuelson Paul A. Foundations of Economic Analysis/ Samuelson, Paul A.­–Harvard University Press., Enlarged ed.,1983.

·         Samuelson, Paul A. Economics: An Introductory Analysis / Samuelson, Paul A., William D. Nordhaus, 2009, 19th ed., McGraw–Hill.

 

Економетричні дослідження

·         Samuelson, Paul A. Economic Theory and Mathematics – An Appraisal/ Samuelson, Paul A.//American Economic Review. ­– 1953. –42(2). –Р. 56–66.

·         Samuelson, Paul A.The Pure Theory of Public Expenditure/ Samuelson, Paul A.//Review of Economics and Statistics.– 1954. –  36(4). – Р.387–389.

·         Samuelson, Paul A. (1958), Linear Programming and Economic Analysis with Robert Dorfman and Robert M. Solow, McGraw–Hill. Chapter-preview links.

Samuelson, Paul A. (1960), "Efficient paths of capital accumulation in terms of the calculus of variations", in Arrow, Kenneth J.; Karlin, Samuel; Suppes, Patrick, Mathematical models in the social sciences, 1959: Proceedings of the first Stanford symposium, Stanford mathematical studies in the social sciences, IV, Stanford, California: Stanford University Press, pp. 77–88, ISBN 9780804700214

Joomla Plugins