Джон Річард Хікс

Автор: Редактор on . Posted in Нагороджені лауреати

Джон Річард Хікс (8.04.1904р. – 20.05.1989р.) – англійський економіст.

Лауреат Нобелівської преміїз економіки 1972 року «За новаторський внесок у загальну теорію рівноваги й теорію добробуту» (разом з К. Дж. Ерроу).

Біографія

Народився Джон Річард Хікс в м. Уоріке неподалік від Бірмінгема (за іншими даними - м.Лімінгтон) у родині журналіста. З 1917 по 1922 р. навчався у Кліфтон-коледжі, з 1922 по 1926 р. – в Бейлліол-коледжі, в Оксфорді. У 1926 р. Xікс отримав тимчасовий лекційний курс в Лондонській школі економіки, а 1923 р. перейшов до Школи філософії, політики й економіки в Оксфорді

У 1932 р. вийшла перша книга Дж. Хікса «Теорія заробітної плати», присвячена найбільш загальним теоретичним проблемам. Хікс звернувся до макроекономічного аналізу.

1935 р. Хікс перейшов до Конвілл-енд-Кейюс-коледжу Кембриджського університету. З 1938 р. по 1946 р. – професор економіки Манчестерського університету. Там Хікс займався роботою в галузі економіки з проблем добробуту. Під час війни та у повоєнні роки він був радником англійського уряду з питань податкової системи. У 1946 р. повернувся працювати в Оксфорд, спочатку як науковець у Наффілд-коледжі. З 1952 р. Хікс – професор політичної економії Оксфордського університету. На цій посаді залишався до свого виходу у відставку в 1965 р. У ці роки Хіксом були виконані роботи з багатьох галузей економічної теорії. Є його праці з питань теорії грошей, міжнародної торгівлі, економічного зростання, циклічних коливань в економіці, з проблем країн, що розвиваються, деякі з яких ним були відвідані разом з дружиною, яка спеціалізувалася в цій галузі.

За визначні наукові заслуги Дж. Хікс був обраний членом Британської та Шведської королівських академій наук, а також Італійської національної академії наук, Американської академії наук і мистецтв. У 1960—1962 pp. обирався президентом Королівського економічного товариства.

Свідченням міжнародного визнання наукового внеску Джона Хікса стало заснування в 1991 р. Європейською економічною асоціацією медалі Хікса — Тінбергена, якою нагороджуються науковці за визначні економічні праці.

Теорія

Дж. Хікс став відомим як знавець та інтерпретатор теорії Кейнса.

Його праці відіграли визначну роль у популяризації та розвитку кейнсіанства. 

Теорія заробітної плати. З 1926 по 1931 р. у журналі "Економіка" було опубліковано ряд його статей, присвячених умовам формування заробітної плати та концепціям прибутку, у яких порушуються проблеми економічної невизначеності підприємницької діяльності. У 1932 р. вийшла перша книга Дж. Хікса "Теорія заробітної плати", присвячена найбільш загальним теоретичним проблемам і передусім теорії цінності. У ній досліджувалась модифікація вільного конкурентного ринку праці в умовах діяльності профспілок робітників і службовців, здатних протидіяти зниженню заробітної плати та встановленню її рівноважного рівня. Профспілкова діяльність розглядалася як фактор соціального партнерства. У книзі також містився детальний опис причин існування різних груп безробітних, але загальна методологія економічного аналізу була традиційного неокласичного спрямування, а тому не могла дати пояснення масового безробіття в умовах циклічного спаду. Також у цій праці Дж. Хікс аналізував зміни в розподілі доходів з врахуванням процесів заміщення між працею і капіталом, досліджував можливу еластичність такого заміщення.

Теорія корисності. У 30-ті pp. Дж. Хікс друкує ряд статей у провідних журналах. В статті "Ще раз про теорію цінності" (1934) переглядаються попередні підходи в теорії корисності, аналізуються співвідношення між доходом, попитом і цінами. Проблемам формування купівельної сили грошей була присвячена стаття Дж. Хікса "Пропозиція про спрощення теорії грошей" (1935), в якій автор констатував невдалість спроб застосування принципів граничного аналізу до теорії грошей і виступав за здійснення в цій галузі "маржинальної революції".

Теорія економічної рівноваги та нової економіки добробуту. Дж. Хікс був одним з перших, хто відгукнувся на славнозвісну працю Дж.М. Кейнса "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей". У 1936 р. вийшла стаття-рецензія Дж. Хікса на цю книгу "Теорія зайнятості пана Кейнса". У 1937 р. у статті "Кейнс і "класики": пропонована інтерпретація" вчений вперше виступив з ідеєю "синтезу" кейнсіанської і неокласичної теоретичних систем. У 1939 p. вийшла книга Дж. Хікса "Цінність і капітал", яка принесла Дж. Хіксу широку популярність та визнання. Серед найвидатніших теоретичних праць цього періоду книга Хікса вирізнялася широтою і послідовністю теоретичного аналізу. Книга багаторазово перевидавалася в Англії та інших країнах. На думку Дж. Хікса, в 1972 р. (разом з американським економістом К. Ерроу) Нобелівську премію з економіки він отримав передусім завдяки книзі "Цінність і капітал" та працям, написаним у 1939—1946 pp., в яких розроблялися основи теорії економічної рівноваги та "нової економіки добробуту".

У книзі "Цінність і капітал" автором уперше після А. Маршалла здійснено упорядковане, системне викладення та аналіз базових засад неокласичної теорії. Також була здійснена спроба вийти за межі традиційних схем, дати оригінальне трактування вихідних постулатів неокласики. Новаторство здійсненого Дж. Хіксом аналізу полягала у розгляді господарських зв´язків у системі загальної рівноваги. До найбільш вагомих наукових заслуг вченого дослідники відносять розробку мікроекономічних основ теорії загальної рівноваги. Цікаво те, що працюючи над цією книгою, Дж. Хікс глибоко вивчив науковий спадок видатного українського вченого Є. Слуцького, визнавши його пріоритет у започаткуванні економіко-математичних методів дослідження теорії споживчого попиту, ефекту доходу та ефекту заміщення. Під час Другої світової війни Дж. Хікс видав низку праць, де розробляв проблеми функціонування місцевих бюджетів в умовах воєнної економіки. У 1945 р. вийшла його нова книга "Суспільний лад: вступ в економічну теорію", яка зарекомендувала себе в університетах англомовних країн як один з найпопулярніших навчальних посібників, що неодноразово перевидавався.

Теорія торгового циклу. У 1950 р. вийшла його фундаментальна монографія "Розвиток теорії торгового циклу", у якій були викладені його погляди на проблему циклічності. Посилаючись на розробку теорії циклічності у світовій економічній літературі (Дж.М. Кейнс та ін.), Дж. Хікс висунув ідею створення загальної, синтезуючої концепції циклу. Викладені у праці власні погляди вченого базувались на принципах економічної динаміки, використанні моделі економічного зростання Р. Харрода. Вчений розглядав особливості циклічного руху економіки як відхилення відтрендової траєкторії розширеного відтворення.

Розробка фундаментальних проблем економічної теорії була продовжена ним у працях "Перегляд теорії попиту" (1956), "Капітал та економічне зростання" (1965). У праці "Теорії економічної історії" (1969) застосовувалися загальні закономірності, сформульовані економічною теорією, для здійснення історичного дослідження. За такого підходу метою дослідника був не простий опис конкретних історичних подій, а виявлення загальної тенденції, на тлі історичної конкретики. У цій же праці Дж. Хікс застосував свої напрацювання в галузі макроекономіки для ретроспективного аналізу економічного розвитку, приділивши увагу техногенним факторам економічного зростання та визначенню умов динамічної рівноваги.

Розробку теоретичних проблем сучасної інфляції найбільш повно здійснено у праці Дж. Хікса "Нариси про світову економіку" (1959), грошей — в праці "Критичні нариси з теорії грошей" (1967). До аналогічної проблематики він повертався і пізніше, зокрема, у книзі 1977 р. "Економічні перспективи. Нові нариси про гроші і господарське зростання", де досліджував таке нове явище, як одночасне зростання цін і безробіття.

Проблематика наукових праць Дж. Хікса 30—70-х pp. була визначена впливом нових кризових економічних явищ у світовій економіці, що спричинили кризу кейнсіанської ортодоксії. У 1975 р. вийшла його книга "Криза кейнсіанської економічної теорії", у якій Дж. Хікс у найбільш розгорнутій формі виклав критичні зауваження щодо теорії Кейнса. У 80-ті pp. у полі зору науковця опинились проблеми структурно-циклічних спадів, високої інфляції, стагфляції, розбалансування бюджетної та фінансової систем та ін. Аналіз Дж. Хіксом сучасної грошової системи, факторів формування грошової пропозиції, причин прискорення інфляційних процесів містився у таких його працях, як "Методи динамічної економіки" (1985), "Гроші, процент і заробітна плата" (1982), "Класики і сучасники" (1983) та ін.

Від часу виходу "Загальної теорії" ідеї Дж.М. Кейнса постійно були у центрі наукових інтересів Дж. Хікса. Свої погляди на співвідношення теорії Кейнса та класичної економічної теорії Дж. Хікс уперше виклав ще у 1937 р. у статті "Містер Кейнс і "класики": пропонована інтерпретація", яка сама собою стала класичним твором, оскільки надалі постійно передруковувалась у різних наукових збірках та хрестоматіях. На думку Дж. Хікса, теорія Кейнса досліджувала лише певний стан економіки, коли вона знаходиться "у пастці ліквідності", тобто коли зростання пропозиції грошей припиняє впливати на норму процента, а тому не здійснюється інвестування і не діє вся макроекономічна модель. У цій статті Дж. Хікс вперше вжив термін "неокласичний синтез", який означав теоретичне сполучення кейнсіанства та неокласики в єдину систему. Дж. Хікс був одним з перших, хто поклав початок "синтезу" кейнсіанського і неокласичного теоретичних напрямів.

Дж. Хікс одним з перших зрозумів, що для поєднання з неокласикою оригінальна теорія Дж. Кейнса має бути істотно перероблена. Внесок Дж. Хікса у розвиток Кейнсової теоретичної спадщини виявився настільки вагомим та всеосяжним, що для його позначення виник термін "хіксокейнсіанство" чи " хіксіанство".

Практичне застосування теорії

Ідеї Дж. Хікса можуть бути використані в Україні при дослідженні загальних тенденцій та особливостей циклічного руху економіки, при дослідженні  конкурентного ринку праці в умовах діяльності профспілок робітників і службовців, умов формування заробітної плати та концепцій прибутку, у яких порушуються проблеми економічної невизначеності підприємницької діяльності, проблем сучасної інфляції.

Праці

Нобелівська лекція

·                   Hicks J.(1972 р.)Nobel Lecture: General economic equilibrium: purpose, analytic techniques, collective choice Nobel Memorial Lecture, December 12, 1972[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1972/hicks-lecture.html]

 

Теорія економічної рівноваги та нової економіки добробуту

·                   B. Morgan, Sir John Hicks's Contributions to Economic Theory [https://books.google.com.ua/books?id=inpa94-L1o8C&pg=PA51&lpg=PA51&dq=J.+R.+Hicks,+The+Formation+of+an+Economist&source=bl&ots=5yyrPfyFvw&sig=zYS-urlDXFfyBHJfsgfWs0RyHeI&hl=uk&sa=X&ved=0CCMQ6AEwAWoVChMI4oPSuc2AyQIV5CxyCh3L1whV#v=onepage&q=J.%20R.%20Hicks%2C%20The%20Formation%20of%20an%20Economist&f=false]

·                   J. R. Hicks. Markets, Money and Capital: Hicksian Economics for the TwentyFirstCentury [https://books.google.com.ua/books?id=uYraOYrQq5kC&pg=PA417&lpg=PA417&dq=J.+R.+Hicks,+The+Formation+of+an+Economist&source=bl&ots=ljPLiSkcOf&sig=FdX_I5gEqJQEDD1TJHCntRPCpGQ&hl=uk&sa=X&ved=0CCwQ6AEwA2oVChMI4oPSuc2AyQIV5CxyCh3L1whV#v=onepage&q=J.%20R.%20Hicks%2C%20The%20Formation%20of%20an%20Economist&f=false]

·                   Sir John R. Hicks: Critical Assessments [https://books.google.com.ua/books?id=6TK-iFUOFhUC&pg=PR49&lpg=PR49&dq=J.+R.+Hicks,+The+Formation+of+an+Economist&source=bl&ots=vHTP4BQXO7&sig=B-3bD7DUuQYQKcJxbCJVv37rIoM&hl=uk&sa=X&ved=0CDsQ6AEwBWoVChMI4oPSuc2AyQIV5CxyCh3L1whV#v=onepage&q=J.%20R.%20Hicks%2C%20The%20Formation%20of%20an%20Economist&f=false]

·                   Sir John R. Hicks:  The Taxation of War Wealth.   [https://books.google.com.ua/books?id=_NUqMwEACAAJ&dq=J.+R.+Hicks,&hl=uk&sa=X&ved=0CD8Q6AEwBWoVChMIk6WQvc-AyQIV5KlyCh21_AZ_]

·                   Sir John R. Hicks: Classics and Moderns

[https://books.google.com.ua/books?id=jJi7AAAAIAAJ&dq=J.%20R.%20Hicks%2C&hl=uk&source=gbs_similarbooks]

·                 Sir John R. Hicks: Essays in world economicshttps://books.google.com.ua/books?id=Py47AAAAMAAJ&dq=J.%20R.%20Hicks%2C&hl=uk&source=gbs_similarbooks

·       Sir John R. Hicks: The Legacy of Hicks: His Contribution to Economic Analysis[https://books.google.com.ua/books?id=jWS4wn4DVPUC&dq=J.%20R.%20Hicks%2C&hl=uk&source=gbs_similarbooks]

 

Теорія торгового циклу

·                   Sir John R. Hicks: Financial Constraints and Market Failures:

[https://books.google.com.ua/books?id=pB75RLSSdhYC&pg=PA135&dq=J.+R.+Hicks,&hl=uk&sa=X&ved=0CFAQ6AEwB2oVChMIk6WQvc-AyQIV5KlyCh21_AZ_#v=onepage&q=J.%20R.%20Hicks%2C&f=false]

Joomla Plugins