Мілтон Фрідмен

Автор: Редактор on . Posted in Нагороджені лауреати

Мілтон Фрідмен(31.07.1912 р. – 16.11.2006 р.)­ – американський економіст.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1976 року «За досягнення в галузі аналізу споживання, історії грошового обігу і розробки монетарної теорії, а також за практичну демонстрацію складності політики економічної стабілізації».

Біографія

Народився в Брукліні (Нью-Йорк).У 1928 році вступив до Рутжерського коледжу. По закінченні коледжу він отримав ступінь бакалавра з двох дисциплін – економіка і математика. М. Фрідмену була запропонована стипендія від економічного факультету Чиказького університету.  У 1933 р. отримав ступінь магістра, Фрідмен протягом року стажувався у Колумбійському університеті.

Наприкінці 1937 року він перейшов на роботу у Національне бюро економічних досліджень (НБЕД) у Нью-Йорку, де під керівництвом майбутнього Нобелівського лауреата С. Кузнеця зайнявся дослідженням структури доходів. Результати цієї роботи втілилися у їх спільній праці «Доходи від незалежної професійної діяльності», яка стала основою дисертації, за яку Фрідмен у 1946 році був удостоєний у Колумбійському університеті ступеня доктора економіки.

У 50-х роках як консультант уряду США М. Фрідмен брав участь у реалізації плану Маршалла, який передбачав відновлення зруйнованої економіки Західної Європи. Він одним із перших виступив активним прибічником перегляду Бреттон-Вудської системи і введення плаваючих валютних курсів.У 1951 році нагороджений медаллю Джона Бейтса Кларка.

З 1941 по 1943 р. працював економістом у міністерстві фінансів, а з 1943 по 1945 р. брав участь у роботі дослідницької групи з математичної статистики у Колумбійському університеті.

У 1945 – 1946 рр. М. Фрідмен викладав в Міннесотському університеті. У 1946 р. повертається до Чиказького університету на посаду асистента-професора з економіки. У 1962 р. він став професором економіки Чиказького університету, в якому працював до 1977 р.

На початку 60-х років М. Фрідмен очолив групу, яка виконувала дослідження ролі грошей у торгових циклах для Національного бюро економічних досліджень.

У 1964 році працюєекономічним радником ультраконсервативного губернатора Б. Голдуортера, у 1968 році – Р. Ніксона, у 1980 році –Р. Рейгана. У 1981 році стає членом Президентської ради з економічної політики, яка складалася з незалежних експертів. Фрідман брав участь у розробці програм лібералістських економічних реформ в Ізраїлі, Чилі та інших країнах.

У 1967 – 1970 роках М. Фрідмен займає почесну посаду президента Американської економічної асоціації. Доповідь «Роль монетарної політики» (1968), яку він зачитав при вступі на цю посаду, стала однією з найпопулярніших його праць.

Теорія

Теорія монетаризму.Мілтон Фрідмен є провідним представником Чиказької школи. Його ім’я асоціюється головним чином з монетаристською доктриною, що принесла йому значну популярність і вплинула на перегляд у 70-80-і рр. ХХ ст. монетарної політики, що проводиться центральними банками, головним чином у Сполучених Штатах.

На відміну від кейнсіанської доктрини, ключовим пунктом  кількісної теорії грошей М. Фрідмена є положення, що попит на гроші (хоч і не обов'язково стабільний у номінальному вирахуванні) є стабільною функцією незначної кількості змінних. Проведений ним аналіз історії розвитку грошової системи Сполучених Штатів Америки через призму співвідношення між зміною грошової маси і цінами, а також змін у номінальному доході дав змогу сформулювати чотири теоретичних постулати, що зводяться до наступного:

а) щоб домогтися стабільності цін, важливе неінфляційне зростання кількості грошей;

б) економічне зростання досяжне як при зростаючих, так і при падаючих цінах за умови, що їхнє зростання помірне та передбачуване;

в) відносини між змінами в кількості грошей і змінами змінних величин, що впливають на них, залишаються незмінними, незважаючи на розходження в наслідках, що викликали зростання кількості грошей;

г) головний канал впливу проходить через зміни в грошах до змін у доході, а не навпаки. Зміни зростання грошової маси визначають зміни інтенсивності зростання номінальних доходів.

При аналізі історичних тенденцій у сфері грошового обігу автор зосередив увагу на дослідженні залежності між цінами, обсягом виробництва і грошовою масою в довгостроковому плані. Рішення ж поточних питань економічної політики вимагає знання особливостей взаємозв'язку між темпом зростання цін і рівнем безробіття («крива Філліпса») в короткостроковій перспективі.  Мова йде про з'ясування того, якою мірою і в межах якого тимчасового інтервалу політика розширення сукупного попиту, а, отже, збільшення маси грошей в обігу може і чи може взагалі привести до зниження рівня безробіття.

Відправною точкою для моделі аналізу споживання М. Фрідмена став той факт, що домашні господарства намагаються вирівняти обсяги споживання в часі, тобто їх споживання залежить не тільки від поточного доходу, але й від очікуваного доходу в майбутньому. М. Фрідмен виходив із того, що домашні господарства надають перевагу рівномірній (протягом життя) траєкторії споживання порівняно з нерівномірною.У зв'язку із цим він вводить поняття перманентного доходу – це дохід, на отримання якого споживач розраховує упродовж тривалого періоду життя, враховуючи свій вік, освіту та існуючу модель споживання. Емпіричні дані доводять, що MPC із перманентного доходу є сталою величиною і дорівнює 1. Тимчасовий або випадковий дохід відображує вплив усіх інших факторів, які людина відносить до випадкових, хоч вони можуть бути передбачуваними результатами дії таких сил, як, наприклад, циклічні зміни у діловій активності. Джерела випадкового доходу найрізноманітніші: від несподіваного отримання спадку до виграшу у лотереї. Особливо підкреслюється елемент непередбачуваності, несподіваності в отриманні тимчасового доходу. За теорією М. Фрідмена, більша частина тимчасового доходу заощаджується. Емпіричні дослідження доводять, що MPC із тимчасового доходу знаходиться в інтервалі між 0,2 і 0,3, тоді як MPC із перманентного доходу, як зазначалось, дорівнює 1.

Монетаристи вважали, що попит на гроші є відносно сталим (це витікає з теорії перманентного доходу). Так само сталою є й швидкість обороту грошей (що знайшло емпіричне підтвердження). Останні два положення є вихідними в монетаристській теорії економічного циклу та інфляції.

Практичне застосування теорії

Консультації з питань економічного реформування М. Фрідмен надавав чилійському правителю А. Піночету, а "чилійське економічне диво" допомогла втілити в життя група підготовлених ним радників, яких називали "хлопчиками Фрідмена". М. Фрідмен брав участь у розробці програм ліберальних економічних реформ в Ізраїлі, Чилі та інших країнах. Британський уряд на чолі з прем'єр-міністром М. Тетчер у своїх діях щодо оздоровлення економіки Англії на початку 80-х pp. також використовував фрідменівські настанови. Ще влітку 1980 p. M. Фрідмен у доповідній записці парламентському комітету Великої Британії виклав суть своєї моделі регулювання економіки, яка допомогла зміцнити економічне становище країни та реанімувати приватну економіку. Після кейнсіанства концепція монетаризму стала ще одним прикладом прямого впливу економічної теорії –  і впливу ефективного – на економічну політику та стан економічного розвитку США та західноєвропейських країн.Тріумфом теоретичного доробку М. Фрідмена стали концепція стабілізації американської економіки – знаменита "рейганоміка", що допомогла США подолати економічний спад, ослабити інфляцію, зміцнити національну валюту.

Праці

Нобелівська лекція

·        Friedman Milton.Inflation and Unemployment: Nobel lecture/ Milton Friedman //Journal of Political Economy. – 1977. – Vol. 85. –p. 451–72.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1976/friedman-lecture.pdf

 

Історія економіки

·        Фридмен М. Монетарная история Соединенных Штатов. 1867 – 1960 / М. Фридман, Анна Якобсон Шварц ; отв. ред. С. Л. Удовик ; науч. ред. О. В. Манюта ; пер. с англ. Р. Косодий. – К. : Ваклер, 2007. – 862 с.https://www.goodreads.com/author/list/5001.Milton_Friedman

 

Макро- та мікроекономіка

·        Фрідман М. Капіталізм і свобода / М. Фрідман ; [пер. з англ. Н. Рогачевська]. – К. : Дух і літера, 2010. – 319 с. – Парал. тит. арк. англ.https://www.goodreads.com/author/list/5001.Milton_Friedman

http://www.pdf-archive.com/2011/12/28/friedman-milton-capitalism-and-freedom/

·     Фридмен М. Количественная теория денег / М. Фридмен ; [пер. с англ. М. К. Бункина и др.]. – М. : Эльф пресс, 1996. – 131 с. – (Экономика: идеи и портреты). http://0055d26.netsolhost.com/friedman/pdfs/other_academia/Palgrave.1987.c.pdf

·        Friedman Milton. A Theory of the Consumption Function/ Milton Friedman. – 1957.http://www.nber.org/chapters/c4402.pdf

·        Friedman Milton.Free to Choose: A Personal Statement/ Friedman, Milton,Friedman, Rose. Harvest Books, 1990. –p. 34.https://www.goodreads.com/author/list/5001.Milton_Friedman

·        Friedman Milton. The Role of Monetary Policy/ Milton Friedman //American Economic Review. – 1968. –Vol. 58, No. 1 (Mar., 1968). –p. 1–17.

https://wwz.unibas.ch/fileadmin/wwz/redaktion/witheo/lehre/2009_FS/vwl4/doc/chapter8/Friedman_AER1968.pdf

·        Фридмен М. Анализ полезности при выборе среди альтернативы, предполагающих риск / М. Фридмен, Л. Дж. Сэвидж // Теория потребительского поведения и спроса : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. – СПб. : Экономическая школа, 1993. – С. 208–249. – (Вехи экономической мысли ; вып. 1).

·        Фридмен М. Маршаллианская кривая спроса / М. Фридмен // Теория потребительского поведения и спроса : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. – СПб. : Экономическая школа, 1993. – С. 250–303. – (Вехи экономической мысли ; вып. 1).

·        Фридмен М. Количественная теория денег / Милтон Фридмен ; [пер. с англ. М. К. Бункина и др.]. – М. : Эльф пресс, 1996. – 131 с. – (Экономика: идеи и портреты).

·        Фридмен М. Основы монетаризма / М. Фридмен ; ред. Д. А. Козлов. – М. : ТЕИС, 2002. – 175 с.

·        Фридмен М. Роль монетарной политики / М. Фридмен // История экономических учений : хрестоматия / Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин, М. В. Шишкин. – СПб. : Сентябрь ; СПб. : Бизнес-пресса, 2003. – С. 246–253.

·        Фридмен М. Инфляция и безработица / Милтон Фридмен // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – М. : Мысль, 2004. – С. 258–283.

·        Фридмен М. Социальная ответственность бизнеса / М. Фридмен // Креативный капитализм : чат с Биллом Гейтсом, Уорреном Баффетом и другими бизнес-гуру / под ред. Майкла Кинсли и Конора Кларка ; пер. с англ. И. В. Гродель. – Минск : Попурри, 2010. – С. 299–309.

Joomla Plugins