Роберт Емерсон Лукас

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

1995 р. – Роберт Емерсон Лукас

Роберт Емерсон Лукас (1937 р. н.) – американський економіст, представник Чиказької економічної школи.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1995 року «За розвиток і застосування раціональних очікувань і за вдосконалення на цій базі макроекономічного аналізу та поглиблення нашого розуміння економічної політики».

Біографія

Роберт Лукас народився в 1937 році в місті Якіма (штат Вашингтон) США. Він отримав докторський ступінь з економіки в Чиказькому університеті в 1964 р. Працював на посаді асистента професора економіки з 1963 р. в університеті Карнегі-Меллон, у 1967 р. отримав звання доцента, а з 1970 р. – професор економіки. У 1975 р. Лукас повернувся до Чиказького університету на посаду професора. Упродовж 8 років він був заступником декана економічного факультету, а протягом 1986– 1988 рр. – деканом.

1987 р. Р. Лукаса було обрано віце-президентом Американської економічної асоціації, а 2002 р. – президентом Американської економічної асоціації. Він був президентом Економетричного товариства, членом Американської академії мистецтв і наук та Національної академії наук, а також членом багатьох професійних та громадських організацій і редколегій наукових журналів.

Теорія

Модель економічного зростання. Роберт Лукас разом із Полом Ромером є засновниками нової теорії економічного зростання, відомої як модель «Лукаса-Ромера». Згідно з цією моделлю основним фактором економічного зростання є збільшення капіталовкладень в НДДКР і інвестиції в людський капітал. У моделі Ромера та Лукаса зазначено, що економіка, яка володіє ресурсами людського капіталу і розвинутою наукою, має в довгостроковій перспективі кращі шанси зростання, ніж економіка, позбавлена таких переваг.

Раціональні очікування. Теорія раціональних очікувань (або нова класична макроекономіка), за якою економічні суб'єкти здатні діяти раціонально, передбачати наслідки економічної політики уряду й нейтралізувати її своїми діями. Економічні суб’єкти формують очікування відповідно до наявної інформації, а також знання закономірностей функціонування економіки, уявлень про майбутню політику уряду та її можливі наслідки. Раціональність очікувань випливає з оптимального використання інформації.

Лукас запропонував механізм прогнозування раціональності основної частини чинників, що впливають на майбутні зміни економічних показників, а відповідно і можливість розрахунку та обліку майбутніх умов на ринку, що розвивається. Модель Лукаса заснована на твердженні лише про відносну сталість ринкової рівноваги й раціональну поведінку економічних суб’єктів в умовах невизначеності.

Модель заснована на твердженні, що економічні суб’єкти орієнтуються при прийнятті рішень лише на реальні змінні, а передача їм інформації здійснюється завдяки механізму ринкових цін. У зв’язку з цим мотивація поведінки визначається раціональними складовими. Р. Лукас стверджував, що фізичні зміни кількості грошей можуть, змінюючи рівень цін, не впливати на визначення обсягів виробництва і зайнятості. Він наголошував, що джерелом порушення рівноваги виступають непередбачувані коливання грошової маси. Його висновки випливали з гіпотези, що характер очікувань господарських суб’єктів має виключно раціональний характер, коли, сприймаючи й обробляючи наявну інформацію, забезпечується синтез у вигляді прогнозування майбутнього. Лукас стверджував, що ціна робочої сили надзвичайно швидко реагує на виникнення ринкової нерівноваги, а ринки намагаються прискореними темпами позбутися «зайвих товарів» задля досягнення рівноваги.  При цьому висновки суб’єктів господарювання щодо можливих змін у майбутньому ґрунтуються на основі всієї доступної для сприйняття інформації. За рахунок взаємного погашення всіх відхилень оцінок від реальності, заснованих на нестачі чи неадекватній оцінці інформації, середні оцінки ситуації і прогнози на майбутнє виявляються достовірними. Оптимальність використання інформації обумовлюється саме раціональністю очікувань, а ринкова рівновага розглядалася Р. Лукасом як процес вирівнювання попиту і пропозиції за рахунок раціональних очікувань. У зв’язку з цим наголошувалося, що за тяжіння економіки до природного рівня безробіття раціональні очікування призводять до відсутності стану «Грошової ілюзії» для суб’єктів господарювання. Теорія раціональних очікувань виходить з того, що раціональні агенти віддають перевагу виведенню рішень не лише спираючись на минулий досвід (теорія адаптивних очікувань), а прагнучи заздалегідь передбачити майбутні тенденції розвитку економіки і зафіксувати їх у господарських контрактах. Такий підхід, на думку Р. Лукаса, суттєво обмежує можливості держави у сфері регулювання економіки і нейтралізує стимулюючий ефект економічної політики, що робить недоцільними будь-які форми державної економічної політики. При цьому єдиним видом інформації для прийняття рішень у моделі Р. Лукаса є зміни цін. Вважається, що за умови стабільності загального рівня цін економічні суб´єкти реагують лише на зміни відносних цін, що відображають змінні пропорції між товарами. Зростання попиту на товар тягне за собою зростання пропозиції і за стабільного загального рівня цін ці зрушення мають обмежений характер і не можуть забезпечити циклічні коливання кон’юнктури. Але за умови загальної зміни рівня цін економічні суб’єкти не мають можливості відрізнити   зміни загального рівня цін від змін відносних цін на окремі товари, оскільки загальне зростання цін асоціюється з підвищенням попиту на власний товар, що тягне за собою зростання обсягів виробництва. Результатом цього процесу стають спільні коливання цін, продукту й інвестицій на агрегатному рівні.Стабільні інфляційні процеси забезпечують можливість пристосуватися до них шляхом коригування розрахунків, але раптові зміни цін не залишають часу на адаптацію і можуть призвести до змін обсягів виробництва і, як результату, – до економічної кризи.

Р. Лукас вважав, що циклічні коливання кон´юнктури і вся теорія ділового циклу мають включатися в систему загальної економічної рівноваги, наголошуючи, що коливання є наслідком не прогнозованого коливання цін, пов’язаних із хибним тлумаченням ринкової інформації. Коливання зайнятості розглядалося як результат невідворотного впливу непередбачуваних коливань цін на економічних суб’єктів, що обумовлює той факт, що очікування певних подій може спричинити їх реальний перебіг за певних обставин.

Практичне застосування теорії

Спираючись на моделі Р. Лукаса, можна формувати економічну політику держави таким чином, щоб вона забезпечувала стабільність рішень та законів, а зміна грошових та фіскальних правил не пов’язувалась з тимчасовими потребами державного бюджету, а мала необхідну гнучкість у реагуванні на зміни залежно від раціональних очікувань громадян.

Праці

Нобелівська лекція

Monetary neutrality/ Prize Lecture, December 7, 1995by Robert E. Lucas Jr.University of Chicago, USA

 

Теорія грошей та зайнятості

 

·   Нейтральность денег / Роберт Э. мл. Лукас // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 2. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — М. : Мысль, 2005. — С. 101–126

·   Лекции по экономическому росту / Роберт Э. Лукас ; пер. с англ. Даниила Шестакова. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – 282 с. – Парал. тит. л. англ.

·   RobertE. Lucas, Jr.  ExpectationsandtheNeutralityofMoney/ RobertE. Lucas, Jr.//JournalofEconomicTheory. – 1972. – №4. – Р.103124. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022053172901421/part/first-page-pdf

 

Теорія раціональних очікувань

·   Lucas, R.E. Methods and Problems in Business Cycle Theory/ RobertE. Lucas//Journal of Money, Credit and Banking. – 1976. –Vol. 12, pp. 696-715. http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/lucas22.pdf

·   Lucas, R.E. Econometric Testing of the Natural Rate Hypothesis//O. Eckstein, ed., The Econometrics of Price Determination, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC, 1972. – Р.50-59.

·   Lucas, R.E. (1973), Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs/ RobertE. Lucas// American Economic Review. – 1973. – №63. – Р.326-334.

·   Lucas, R.E. An Equilibrium Model of the Business Cycle/ RobertE. LucasJournal of Political Economy. – 1975. – №83. – Р.1113-1144.

·   Lucas, R.E. Asset Prices in an Exchange Economy/ RobertE. Lucas//Econometrica. – 1978. – №46. – Р.1429-1445.

·   Lucas, R.E. Equilibrium in a Pure Currency Economy/ RobertE. Lucas//Economic Inquiry. – 1980. – № 18. – Р.203-220.

·   Lucas, R.E. Interest Rates and Currency Prices in a Two-Currency World/ RobertE. Lucas//Journal of Monetary Economics. – 1982. – №10. – Р.335-360.

·   Lucas, R.E. On the Mechanics of Economic Development/ RobertE. Lucas//Journal of Monetary Economics. – 1982. – №22. – Р.3-42.

·   Lucas, R.E. and E.C. Prescott. Investment under Uncertainty/ //Econometrica. – 1971. – №  39. – Р.659-681.

·   Lucas R.E. N.L. Stokey.Optimal Fiscal and Monetary Policy in an Economy without Capital  / Lucas R.E. N.L. Stokey//Journal of Monetary Economics. – 1983.– №12. – Р.55-94.

·   Lucas, R.E.,N.L. Stokey (1987), Money and Interest in a Cash-In-Advance Economy/ Lucas R.E. N.L. Stokey//Econometrica. – 1987. – №55. – Р.491-514.

Joomla Plugins