Саймон Кузнець

Автор: Редактор on . Posted in Нагороджені лауреати

Саймон Сміт Кузнець (Кузнець Семен Абрамович) (30.04.1901 р. – 9.07.1985 р.) – американський економіст, представник неокейнсіанства.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1971 року «За емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, яке призвело до нового, глибшого розуміння економічної і соціальної структури і процесу розвитку в цілому».

Біографія

Народився 30 квітня 1901 року в м. Пінську (за іншими даними - у м. Харкові). Кузнець вступив до Рівненського реального училища, потім навчався на юридичному факультеті Харківського університету. У грудні 1919 року його було залучено до роботи в статистичному відділі Центральної ради профспілок України, а в 1920 році він очолив відділ статистики праці ради профспілок. 1922 року виїхав до Варшави, а звідти емігрував до США. У 1922–1923 роках навчався в Колумбійському університеті, після закінчення якого отримав ступінь магістра з економіки. 1926 року Кузнець отримує докторський ступінь за дослідження «Циклічні коливання: розробка й оптова торгівля у США: 1919–1925». З 1927 року Саймон Кузнець очолював Комітет з економічного зростання у Національному бюро економічних досліджень. Ступінь доктора отримав у Колумбійському університеті. Президент Американської економічної асоціації в 1954 р. Працював професором в Гарварді (1960–1971), в університетах Пенсільванії (1930–1954) і Джона Хопкінса (Балтімор, 1954–1960); в Національному бюро економічних досліджень (1927−1961). С. Кузнець був почесним членом Асоціації з економічної історії, Королівського статистичного товариства Англії, членом Економетричного товариства, Міжнародного статистичного інституту, Американського філософського товариства, Королівської Шведської академії, член-кореспондентом Британської академії.Нагороджений медаллю Френсіса Уокера (1977 р.).

Теорія

С. Кузнець є першопрохідцем у вивченні нової для того часу галузі економіки – досліджень національного доходу. С. Кузнець розробив сучасну методику розрахунків національного доходу, установив загальновизнані принципи й методологію вирахування ВНП і пов'язаних показників. Ним були побудовані часові ряди, які відображували динаміку ВНП США у тривалий часовій перспективі. У більш широкому змісті, роботи Кузнеця стали переходом векономічній науці від абстрактно-логічного моделювання до статистичного аналізу і перевірки гіпотез.

Теорія циклічних коливань та економічного зростання.Аналіз побудованих Кузнецем рядів економічної кон'юнктури призвів до виділення середньострокових (15 – 25 років) хвиль економічної динаміки (“цикли Кузнеця” або “хвилі Кузнеця”), які він пов'язував з демографічними процесами й інвестиціями в інфраструктуру. С.  Кузнець був першим вченим, який займався вивченням взаємозалежностей між економічними коливаннями та довгостроковим економічним ростом. Він став творцем теорії будівельних циклів — коливань тривалістю у 18–25 років, які пов'язані з періодичним масовим оновленням житла новим поколінням. С. Кузнець досліджував фактори економічного росту. І, в цьому контексті, вивчав залежності між заощадженнями та капіталоутворенням; структурними зрушеннями й ростом продуктивності праці в секторах і галузях господарства; зростанням ВНП і розподілом доходів у суспільстві. В останньому випадку ним був запропонований емпіричний “закон Кузнеця” – спостережувана у динаміці нелінійна (∩-образна) залежність між показниками “багатства” суспільства і показниками, які характеризують соціальну нерівність.

Не менш значущими були роботи С. Кузнеця з дослідження економічного зростання, розпочаті у післявоєнний період. Вченийздійснювавїх будучи головою Комітету з економічного зростання Наукової ради із соціальних досліджень (SSRC). Запропонована ним дослідницька програма передбачала емпіричні дослідження за чотирма ключовими елементами економічного зростання. До них вченийвідносив демографічне зростання, зростання знань, адаптацію країн до факторів зростання та зовнішні економічні відносини між країнами. Кузнець вважав, що загальна теорія економічного зростання має пояснювати і механізм розвитку передових промислових країн, і причини, що заважають розвиткові відсталих країн, охоплювати країни як з ринковою, так і із плановою економікою, країни великі і малі, розвинені, ті, що розвиваються, пояснювати вплив на економічне зростання зовнішньоекономічних зв'язків. Ним були зібрані та проаналізовані статистичні показники, що характеризують економічну динаміку 14 країн Європи, США і Японії за 60-літній період. Аналіз отриманих матеріалів призвів до висунення низки гіпотез, щодо різних аспектів механізму економічного зростання, щодо рівнів і варіабельності темпів зростання, структури ВНП і розподілу трудових ресурсів, розподілу доходів між домогосподарствами, структури зовнішньої торгівлі. Кузнецем було закладено історично обґрунтовану теорію економічного зростання. Центральною темою цих емпіричних досліджень було те, що зростання агрегованого продукту країни неминуче припускає глибокі зміни всієї її економічної структури. Це перетворення стосується багатьох аспектів економічного життя – структури випуску, галузевої і професійної структури зайнятості, розподілу занять населення на роботу всередині родини й на ринкову діяльність, структури доходів із точки зору факторів виробництва, чисельності, вікового складу і територіального розподілу населення, потоків товарів, капіталу, робочої сили й знань між країнами, організації промисловості та державного регулювання. Подібні зміни, на його думку, є необхідною умовою сукупного росту і, раз почавшись, формують, стримують або підтримують наступний економічний розвиток країни.

Нарешті, у своїх історико-економічних роботах 1960-х – 1980-х рр., С. Кузнець висловлює ідею зв'язку та взаємовпливу науково-технічних (інноваційних) і інституціональних зрушень, а також зовнішніх стосовно економіки факторів, наприклад, тих, які обумовлюють морально-політичний клімат у суспільстві, та їх впливу на хід і результати економічного зростання. Досліджуючи економічне зростання країн і народів, особливу увагу Кузнець приділяв вивченню впливу на економічний розвиток історично визначених соціальних, культурних, політичних умов та демографічних показників.

Практичне застосування теорії

Наукові розробки та рекомендації С. Кузнеця можуть використовуватись для активізації чинників економічного зростання в країні, враховуючи її історико-соціальний та демографіний потенціал.

Праці

Нобелівська лекція

·         KuznetsSimon  Modern Economic Growth: Findings and Reflections / Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 11, 1971/ http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1971/kuznets-lecture.html

 

Теорія циклічних коливань та економічного зростання

·         Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышления / С. Кузнец // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — М. : Мысль, 2004. — С. 106–123.

·         Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышления : Нобелевская лекция. 11 декабря 1971 г. / С. Кузнец (Kuznets) // Нобелевские лауреаты Слобожанщины / Ю. Л. Волянский, И. И. Залюбовский, Б. Я. Пугач [и др.]. — Х. : Факт, 2005. — С. 271–294.

·         Кузнец С. Денежная заработная плата рабочих и служащих фабрично-заводской промышленности г. Харькова в 1920 г./ С. Кузнец// Материалы по статистике труда на Украине. Под ред. Зав. отд. труда И. Н. Дубинской. – Вып. 2. – Июль 1921 г. – С. 53–64.

·         Кузнец С. Экономическая система д-ра Шумпетера, излагаемая и критикуемая; Перлман М. Две фазы заинтересованности Кузнеца Шумпетером/ Сост. д-р геогр. наук, проф. В.М.Московкин, канд.истор. наук Д.Ю. Михайличенко, перев. Е.Е.Перчик; Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С.Пономаренко. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2012. – 128 с.

·         Simon S. Kuznets.A Biographical Memoir by Robert W. Fogel // Biographical Memoirs, vol. 79. – Published 2001 By The National Academy Press Washington, D.C.–Р. 213.

·         KuznetsSimon. EconomicDevelopment, theFamily, andIncomeDistribution: SelectedEssays/ SimonKuznets. – CambridgeUniversity Press, 2002. ­– 434 p.

Joomla Plugins