Роберт Вільям Фогель

Автор: Олександр on . Posted in Нагороджені лауреати

1993 р. – Роберт Вільям Фогель

Роберт Вільям Фогель (1.08.1926 р. – 11.06. 2013 р.)  – американський економіст.

Лауреат Нобелівської премії 1993 р.  «За відродження досліджень в області економічної історії, завдяки додатку до них економічної теорії і кількісних методів, що дозволяють пояснювати економічні й інституційні зміни» (разом з  Д. Нортом).

Біографія

Відомий американський економіст Р.Фогель народився 1 ли­пня 1926 р. в Нью-Йорку через 4 роки після того, як його сім'я емігрува­ла з Одеси до США. Незважаючи на важкі роки Великої депресії, батьки прагнули, щоб їхні сини здобули хорошу освіту. Впродовж І932-І944 рр. Фогель навчався в безплатних середніх школах Нью-Йорка. Свою професійну підготовку він розпочав у Корнельському університеті, де його наукові інтереси були зосереджені на економіці та історії. Отримавши 1948 р. диплом бакалавра гуманітарних наук,Фогель вступає до Колумбійського університету. Серед викладачів найбільшийвплив на формування його світогляду мав майбутній Нобелівський лауреат Дж.Стіглер, який викладав мікроекономіку. Фогель захищає дисертацію 1960 р. і одержує диплом магістра гуманітарних наук. Уже на той час він був відомим у наукових колах як талановитий фа­хівець з економічної історії. Після закінчення Колумбійського університету Р.Фогель вступив до університету Дж.Гопкінса (штат Меріленд) для підготовки докторської дисертації. Його науковим керівником став майбутній Нобелівський лауреат С. Кузнєц. 1963 р. Фогель захистив ди­сертацію на здобуття вченого ступеня доктора філософії й перейшов працювати асис­тентом до Рочестерського університету. У своїх дослідженнях він одним з перших починає використовувати контрфактичні гіпотези й нові кількісні методи. 1966 р. Фогель ввів науковий термін “нова економічна історія” (тобто, кліометрика). Результати своїх досліджень Фогель публікує у своїх відомих статтях та книгах: “Союз тихоокеанських залізниць: прецедент поспішної ініціативи” (І960), “Нова економічна історія, її визначення і методи” (1966), “Нове тлумачення американської економічної історії” (І97І), “Час на хре­сті: економіка американського рабства” (1974) та ін. Загалом у творчо­му доробку вченого двадцять надрукованих книг, понад 50 наукових статей. Праці Р.Фогеля перевернули усталені уявлення про реальний хід амери­канської історії. Він показав, як можна використати сучасні методи статистичного аналізу й математичного моделювання для оцінки (а нерід­ко і для переоцінки) історичних подій та їх впливу на майбутнє. Саме за застосування нових економічних методів для вивчення історичних процесів йому й було вручено Нобелівську премію з економіки 1993 р.

У 1977 р. Фогель стає виконавчим директором довгострокової програ­ми розвитку американської економіки, яку запровадило Національне бюро економічних досліджень США. Проведені ним дослідження врамках цієї програми виявились корисними для пояснення причин економічного зрос­тання і спаду. З1981 р. по 2013 р.Фогель продовжує працювати про­фесором Вищої школи бізнесу Чиказького університету. Лауреат нобелівської премії помер 11 червня 2013 року на 86 році життя.

У 1998 р. Фогель був обраний президентом Американської економічної асоціації, був членом багатьох професійних та громадських організацій, входив до складу редколегій багатьох наукових журналів, був провідним дослідником Національного бюро економічних досліджень США.Був членом Національної академії наук США, Європейської, Американської академій мистецтв і наук, Британського історичного товариства, почесний доктор Рочестерського, Палермського та інших університетів. Фогель вважається одним із засновників кліометрії. Він отримав премію Бенкрофта (1975) .

Теорія

Раніше економічна історія розглядалася просто як різновид історичних досліджень, що описують господарське життя минулого, і лише в середині XX ст. вчені підступили до аналізу тенденцій еволюції господарських систем. З 60-х років все значущішими стають дослідження в галузі кліометрії – нового напряму економічної історії. Прихильники його, зокрема американські вчені Р. Фогель, Д. Норт, С. Енгерман та інші, за допомогою найсучасніших методів вивчають траєкторії економічних процесів минулого, щоб вивчати нинішнє і прогнозувати майбутнє, кількісно оцінюють історичні явища. Термін "нова економічна історія" запровадив у науковий обіг саме Роберт Вільям Фогель у своїй праці "Нова економічна історія, її визначення і методи" (1966).

Наукові дослідження в межах цього підходу орієнтовані на передбачення, що минуле залишило значно більше інформації, яку виявляє історик, використовуючи лише традиційні методи. Крім загальновизнаних фактів, що безпосередньо засвідчують речові та письмові джерела, сама наявність і частота згадувань про такі факти є певною інформацією про минуле. До початку 60-х років нові кількісні методи (кліометрія) сприймалися як виклик традиційній галузі знань — економічній історії. Важливою віхою у становленні кліометрії була організація кліометричних конференцій, започаткована з невеликої зустрічі в університеті Пед'ю у грудні 1960 р. (надалі «Конференція із застосування економічної теорії та кількісних методів до проблем історії» стала традиційною, щорічною). Найбільш пам'ятною частиною її був виступ Р. Фогеля з поясненнями соціальних заощаджень на залізницях.

Вченого називають автором «нової економічної історії» за те, що він у своїх роботах поєднував історичні дані про розвиток народного господарства з сучасними методами економічного аналізу. Зокрема, економіст змоделював стан транспортної системи США у випадку, якщо б не були винайдені залізничні дороги. На його думку, невеликі нововведення в промисловості більшою мірою сприяють її еволюції, чим великі технологічні відкриття. Провів фундаментальне дослідження на тему: що було б з транспортною системою США, якби залізниці не були б винайдені. Один з основоположників кліометрії – міждисциплінарний напрямок досліджує економічну історію за допомогою економетрики і сучасних прийомів економічної теорії.

У своїх дослідженнях вчений одним з перших почав використовувати контрфактичні гіпотези. З їх допомогою він перевернув традиційні уявлення про роль та умови розвитку залізниць в США. Вчений заперечив поширену точку зору, що саме залізниця "зробила" Америку.

Ще приголомшливішими виявилися результати знаменитого спільного дослідження Фогеля й Енгермана про роль та ефективність рабства у південних штатах США напередодні Громадянської війни. Вважалося, що американське рабство було надто неефективне через примусовий характер праці. Воно сприяло падінню підприємницького духу, призвело до низької ефективності розподілу ресурсів та доходів на душу населення на рабовласницькому Півдні. Дослідження Фогеля і Енгермана показали, що інтенсивна організація господарств, економія від масштабу та сприятлива кон'юнктура ринків бавовни робили плантаційні господарства прибутковими; витрати відтворення рабів були меншими за прибуток від работоргівлі; ефективність сільськогосподарського виробництва на "відсталому" Півдні була вищою, ніж на "розвинутій" Півночі, і що доходи на душу населення в південних штатах були не тільки на рівні найрозвинутіших країн тих років, а й відзначалися надзвичайно високими темпами зростання.

Кліометрична школа розширила проблематику економічної теорії. Її представники запропонували низку важливих положень, започаткували економічну соціологію, показали значення організації, норм права і моралі, активізували статистичні дослідження. Проведена Р. Фогелем і Д. Нортом дослідницька робота стала основою наукового пояснення природи економічного зростання та спаду. Деякі спеціалісти навіть вважають, що вона здатна вплинути на політичний клімат багатьох країн, оскільки прослідковується прямий зв'язок між політичною стабільністю і динамікою економічних процесів.

Практичне застосування теорії

Традиційно вважалось, що залізниці були незамінним фактором економічного піднесення США у період 1840– 1890 рр. Як найефективніший транспортний засіб того часу вони сприяли розвитку економіки. Фогель у своїхпрацях довів, що дане твердження є хибним.

Він використовує «контрафактичні» рівняння за допомогою яких,використовуючи статистичні дані,моделює варіанти розвитку економіки. Урезультаті з’ясовується, що роль залізниць не можна вважати вирішальною. Водні шляхи, зокрема річки та канали,могли замінити залізниці. ВВП при цьому зменшувався не більше ніж на 3 відсотки.

Шокуючими стали висновки Фогеля стосовно ролі та ефективності рабствав Південних Штатах США. Результати досліджень опубліковані в книзі «Нове тлумачення американської економічної історії» (1971р.) та «Час на хресті: економіка американського рабства» (1974р.) (англ. Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery ). Традиційно вважалось, що рабство в США було економічно неефективним, через використання примусової праці, яке підривало підприємницький дух.

Згідно з дослідженнями Фогеля ефективність рабовласницької системи виявилась набагато вищою, ніж традиційно прийнято вважати. Фогель переконує, що крах цієї системи викликаний політичними та соціальними факторами, але аж ніяк не економічними. Фогеля критикували за його погляди, звинувачуючи в «цинізмі». Проте він чітко визначив свою громадянську позицію заявивши, що вважає рабство ганебним.

Метод контрафактичних гіпотез можна використати задля поліпшення економічного стану України в різноманітних сферах діяльності. Ретельне дослідження окремих факторів і явищ, які впливають на розвиток економіки, а потім залучення зазначеного вище методу, безсумнівно призведе до розширення ареалу дій держави на міжнародному ринку і відкриє альтернативи, за допомогою яких можна адекватно оцінити своє нинішнє економічне положення в порівнянні з іншими країнами і створити ефективний та актуальний план розвитку.

Праці

Нобелівська лекція

·        Robert Fogel (1993) Economic Growth, Population Theory, and Physiology: The Bearing of Long-Term Processes on the Making of Economic Policy[http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ520/Huffman/documents/EconomicGrowthPopulationTheoryandPhysiology.pdf]

 

Вплив залізної дороги на розвиток економіки

·        Robert Fogel (1960) The Union Pacific Railroad: A Case in Premature Enterprise, Technology and CultureVol. 2, No. 4 (Autumn, 1961), pp. 405-407[http://www.jstor.org/stable/3100898?seq=1#page_scan_tab_contents]

·        Robert Fogel (1964) Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History,The American Economic ReviewVol. 55, No. 4 (Sep., 1965), pp. 890-892[http://www.jstor.org/stable/1823958?seq=1#page_scan_tab_contents]

 

Дослідження впливу рабовласництва на економіку

·        Robert Fogel (1974) Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery, The Arkansas Historical QuarterlyVol. 33, No. 4 (Winter, 1974), pp. 347-349 [http://www.jstor.org/stable/40023297?seq=1#page_scan_tab_contents]

·        Robert Fogel (1989) Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery, LouisianaHistory: The Journal of the Louisiana Historical AssociationVol. 32, No. 1 (Winter, 1991), pp. 93-98. [http://www.jstor.org/stable/4232867?seq=1#page_scan_tab_contents]

·        Robert Fogel (2003) The Slavery Debates, 1952-1990: A Retrospective . Baton Rouge: Louisiana State University Press,. 106 pp. ISBN 0-8071-2881-3. [http://eh.net/book_reviews/the-slavery-debates-1952-1990-a-retrospective/]

 

Новаекономічна історія

·        Robert Fogel (1982) Scientific History and Traditional History, Yale Univ. Press, [https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=0TzUAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=Scientific+History+and+Traditional+History+fogel&ots=AGFyt5tx12&sig=fnDjSstwnDcbo2RP8FQVvE2pPU8&redir_esc=y#v=onepage&q=Scientific%20History%20and%20Traditional%20History%20fogel&f=false].

·        Robert Fogel (2002) The Fourth Great Awakening and the Future of Egalitarianism Chicago: University of Chicago Press, The Fourth Great Awakening & the Future of Egalitarianism, 394 pages [http://www.jstor.org/stable/172406?seq=1#page_scan_tab_contents]

·        Robert Fogel (2013) Political Arithmetic: Simon Kuznets and the Empirical Tradition in Economics (co-written with Enid M. Fogel, Mark Guglielmo, and Nathaniel Grotte), University of Chicago Press, Chicago ISBN 978-0-226-25661-0[http://www.nber.org/chapters/c12917.pdf]

·        Robert Fogel (1966) The New Economic History, Its Findings and Methods II Econ. Hist. Rev.. Vol. 19. Dec.  [http://www.jstor.org/stable/2593168?seq=1#page_scan_tab_contents]
Robet Fogel (1971) The Reinterpretation of American Economic History. New York,. (With S. L. Engerman (ed.) et al.) The Economic JournalVol. 82, No. 326 (Jun., 1972), pp. 772-774 [http://www.jstor.org/stable/2230044?seq=1#page_scan_tab_contents]

Joomla Plugins